ALGEMENE VOORWAARDEN

DEFINITIES​
Opdrachtnemer: het team van Almonds & Roses (HTL2 bv), de natuurlijke personen die de opdracht uitvoeren (al dan niet in onderaanneming).
Opdrachtgever: de klant, de natuurlijke perso(o)n(en) of rechtspersoon die handelt als opdrachtgever en die de opdracht geeft aan de opdrachtnemer.
Opdracht: de overeengekomen werkzaamheden die Almonds & Roses voor de opdrachtgever gaat uitvoeren.
Uitvoerdatum: de datum waarop de opdracht zal worden uitgevoerd, de huwelijksdatum of datum van het evenement, zoals deze wederzijds is overeengekomen.

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met de opdrachtnemer, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de opdrachtgever. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van de opdrachtnemer te aanvaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes & orderbevestiging

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de opdrachtgever. Offertes blijven geldig tot 7 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld.
2.2 De overeenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever de offerte ongewijzigd binnen de 7 dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan de opdrachtnemer. Elke bestelling of orderbevestiging door de opdrachtgever, verbindt de opdrachtnemer. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.
2.3 De offerte is niet deelbaar en kan bijgevolg niet opgesplitst worden tenzij anders vermeld.
2.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

Artikel 3. Auteursrechten en beeldmateriaal

3.1. Foto’s en video’s gemaakt door de opdrachtnemer kunnen ten allen tijden gepubliceerd worden op websites, blogs en social media en andere. Indien dit niet gewenst is door de opdrachtgever, moet de opdrachtnemer hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht worden voor de aanvang van de opdracht.
3.2. Het fotografisch en videografisch werk van de opdrachtnemer is onderhevig aan auteursrechten. De beeldmaterialen blijven eigendom van de opdrachtnemer. Bij volledige betaling van de opdracht krijgt de opdrachtgever het recht om de foto's te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de opdrachtgever de foto's gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.
3.3. Het aantal geleverde foto's varieert naar gelang de duur van de opdracht en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf vastgelegd worden. Het aantal foto's vermeld bij de tarieven is een schatting van het aantal foto's dat de opdrachtgever zal ontvangen na afloop van de opdracht.
3.4. Uit alle gemaakte foto's maakt de opdrachtnemer een selectie. Deze foto's worden vervolgens bewerkt in de stijl van de opdrachtnemer. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden.
3.5. Bijbestellingen kunnen enkel worden gemaakt via de website www.almondsandroses.be. De aankoop is bindend, bij aankoop verbindt de opdrachtgever zich tot de aankoop van aangeduide artikelen. De bestelling zal pas worden klaargemaakt na betaling van het volledige bedrag.
3.6. De foto's worden geleverd in .jpg formaat, en mogen niet verder bewerkt worden.
3.7. De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de opdrachtgever krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.
3.8. Archivering van foto’s, de opdrachtnemer zal de bestanden van de opdracht tot 6 maanden na de sessie bewaren. Vanaf 6 maanden na de sessie is de opdrachtnemer niet langer verantwoordelijk voor het archiveren van de bestanden.
3.9. Wanneer de sessie op het moment van de opdracht uitloopt gelden de extra kosten van €175/uur per persoon aanwezig tijdens de opdracht.
3.10. Huwelijksalbums worden opgemaakt en ontworpen door de opdrachtnemer, hetzij anders overeengekomen.

Artikel 4. Beperking aansprakelijkheid

4.1. De opdrachtgever dient klachten over de dienstverlening schriftelijk te melden binnen de vijf werkdagen na de opdracht of levering.
4.2. Voor, tijdens of na de opdracht is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor:
Schade bij de opdrachtgever;
Indirecte schade bij gevolg van gebruik of diensten;
Lichamelijke en/of materiële schade:
Verliezen en/of beschadiging van eigendommen van de opdrachtgever, noch van derden;
Kleurafwijkingen indien foto’s of fotoproducten worden afgedrukt bij een derde partij.
4.3. Bij het geheel of gedeeltelijk annuleren van de opdracht door de opdrachtgever ten gevolge van overmacht zal de opdrachtgever geen schadevergoeding worden verschuldigd. Het eindigen van de relatie van de opdrachtgever en diens partner geldt niet als zijnde overmacht. Wel gelden volgende gebeurtenissen:
a. Het overlijden van 1 van de huwelijkspartners.
b. Onverwachte ziekenhuisopname van 1 van de huwelijkspartners, tenzij deze het gevolg is van een vooraf door de huwelijkspartner gekende medische behandeling of ziekte.
c. Het overlijden of onverwachte ziekenhuisopname (tenzij ten gevolge van een vooraf gekende medische behandeling of ziekte) van familieleden in de eerste graad van 1 van de huwelijkspartners en/of getuigen.
d. Natuurrampen, oorlogssituaties, oproer
4.4. Bij het geheel of gedeeltelijk annuleren van de opdracht door de opdrachtnemer ten gevolge van overmacht zal de opdrachtnemer er alles aan doen om gepaste vervanging te zoeken. Reeds betaalde facturen worden als verworven beschouwd en zijn niet terugvorderbaar. De door de opdrachtnemer reeds gemaakte kosten betreft de opdracht en andere bewezen onkosten worden verder gefactureerd aan de opdrachtgever. Overmacht omvat volgende gebeurtenissen:
a. (Ernstige) ziekte, hospitalisatie van de opdrachtnemer of haar kinderen en partner
b. Overlijden van de opdrachtnemer, haar kinderen of partner of een familielid in eerste graad
c. Oorlogssituaties, natuurrampen, pandemie
4.5. Wanneer de opdracht in het buitenland georganiseerd dient te worden in gebieden waar het risico op onvoorziene gebeurtenissen hoger ligt dan in België, dan is dit bijkomend risico ten laste van de opdrachtgever. 
4.6. De opdrachtnemer en/of een betrokken leverancier/partner van de opdrachtnemer heeft/hebben het recht om de opdracht eenzijdig te annuleren wanneer deze gevaar dreigt te veroorzaken voor haar medewerkers, haar materialen en/of aan derden, wanneer de weersomstandigheden het goede verloop van de opdracht kunnen verstoren of wanneer de opdracht om welke reden dan ook verboden of verhinderd wordt door bestuurlijke of gerechtelijke overheden.
4.7. Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de opdracht/bestelling door de opdrachtnemer en/of een betrokken leverancier/partner van de opdrachtnemer door redenen van overmacht is de opdrachtnemer niet aansprakelijk en kan ook geen terugbetaling worden verkregen noch een schadevergoeding, tenzij anders overeengekomen. De opdrachtgever draagt in dit geval het risico en blijft gehouden tot betaling van de door de opdrachtnemer reeds gemaakte kosten voor ontwikkeling, concept, research en andere bewezen onkosten en van een schadevergoeding voor de door de opdrachtnemer gederfde winst.


Artikel 5. Maaltijden

Tijdens opdrachten die 6 uur of langer duren moet een verse maaltijd voorzien worden voor de opdrachtnemer. Als de opdrachtgever geen maaltijd voorziet, begrijpt de opdrachtgever dat de opdrachtnemer de plaats van de opdracht zal verlaten om een maaltijd te halen en niet verantwoordelijk is voor de tijd die daardoor verloren is gegaan. De opdrachtgever begrijpt dat een fotoreportage zwaar werk is, en een deftige maaltijd voor de opdrachtnemer in het belang is van alle partijen.

Artikel 6. Facturatie en betalingen

Een opdracht dienst steeds volledig betaald te zijn voor de aanvang van de opdracht. De betalingen gebeuren op het rekeningnummer BE71 7310 5170 0769 na toezenden van factuur. Bedragen zijn verschuldigd binnen de 7 werkdagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld.
Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 7 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe, is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer een nalatigheidsinterest verschuldigd van 7% per maand en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100,00 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling.