ALGEMENE VOORWAARDEN


DEFINITIES


Opdrachtnemer: het team van Almonds & Roses (HTL2 BV), de natuurlijke personen die de opdracht uitvoeren (al dan niet in onderaanneming).
Opdrachtgever: de klant, de natuurlijke perso(o)n(en) of rechtspersoon die handelt als opdrachtgever en die de opdracht geeft aan de opdrachtnemer.
Opdracht: de overeengekomen werkzaamheden die Almonds & Roses voor de opdrachtgever uitvoert.
Uitvoerdatum: de datum waarop de opdracht zal worden uitgevoerd, de huwelijksdatum of datum van het evenement, zoals deze wederzijds is overeengekomen.
 


ARTIKEL 1 - TOEPASBAARHEID


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, overeenkomsten en leveringen van goederen en/of diensten door de opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
De algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.


ARTIKEL 2 - Aanbiedingen, offertes & orderbevestiging


Alle aanbiedingen en offertes van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de opdrachtgever. Offertes blijven geldig tot 7 dagen na offertedatum tenzij anders vermeld.
De overeenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever de offerte ongewijzigd binnen de 7 dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan de opdrachtnemer. Elke bestelling of orderbevestiging door de opdrachtgever, verbindt de opdrachtnemer. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.
De offerte is niet deelbaar en kan bijgevolg niet opgesplitst worden tenzij anders vermeld.
Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.


ARTIKEL 3 - BETALINGSVOORWAARDEN


De opdracht dient steeds volledig betaald te zijn voor de aanvang van de opdracht, tenzij anders vermeld. De betalingen gebeuren op het rekeningnummer BE71 7310 5170 0769 na toezenden van factuur.
De betalingstermijn van de factuur bedraagt 14 kalenderdagen na de factuurdatum, tenzij anders op de factuur is vermeld.
Betalingen dienen te worden voldaan in de valuta zoals vermeld op de factuur, zonder enige aftrek, korting of verrekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Een gehele of gedeeltelijke annulering van de opdracht door de opdrachtgever dient schriftelijk te gebeuren. Alle reeds betaalde voorschotten op het moment van opzeggen zijn niet terugvorderbaar. De opdrachtgever blijft in dit geval gehouden tot betaling van de door de opdrachtnemer reeds gemaakte kosten voor ontwikkeling, concept, research en andere bewezen onkosten voor de opdracht. Ook dient er een schadevergoeding te worden betaald aan de opdrachtnemer ten belopen van 50% van het totale overeengekomen offertebedrag. Bij opzegging binnen de 3 maanden (90 dagen) voor de uitvoerdatum dient de opdrachtgever het resterende bedrag zoals op de offerte nog te betalen aan de opdrachtnemer, zodat het totaalbedrag is afgelost.


ARTIKEL 4 - Gevolgen van Niet-Tijdige Betaling


Indien de opdrachtgever niet binnen de vermelde betalingstermijn betaalt, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.
Vanaf de vervaldag van de factuur is de opdrachtgever over het openstaande bedrag een vertragingsrente verschuldigd van 10% per maand met een minimum van € 150 en dit voor iedere 30 dagen die volgen na factuurdatum.
Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, gemaakt ter inning van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (WIK).


ARTIKEL 5 - BIJKOMENDE KOSTEN


Een wijziging, gewijzigde of supplementaire verandering in de opdracht kan een verhoging van de overeengekomen prijs met zich meebrengen en zal dan tevens het voorwerp uitmaken van een bijkomende facturatie. 
De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen en onverwachte noodzakelijke hogere kosten, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan de opdrachtgever door te rekenen. De opdrachtnemer is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.
Eventuele bijkomende kosten, gemaakt door de opdrachtnemer, noodzakelijk voor de ontwikkeling, concept, research en uitvoering van de opdracht, kan de opdrachtnemer deze bijkomend factureren.
Eventuele bijkomende kosten, aangerekend door derden, die voortkomen van de uitvoering van de opdracht zijn ten laste van de opdrachtgever.


ARTIKEL 6 - Aansprakelijkheid


Voor, tijdens of na de opdracht is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor:
Schade bij de opdrachtgever;
Indirecte schade bij gevolg van gebruik of diensten;
Lichamelijke en/of materiële schade:
Verliezen en/of beschadiging van eigendommen van de opdrachtgever, noch van derden;
Kleurafwijkingen indien foto’s of fotoproducten worden afgedrukt bij een derde partij.
De opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien de opzet van de opdracht niet kan doorgaan door onvoorziene omstandigheden of overmacht. In dit geval is de opdrachtnemer gevolmachtigd om een andere oplossing te zoeken, ook al is deze anders dan initieel met de opdrachtgever afgesproken.
De opdrachtgever wordt verondersteld gerechtigd en gemachtigd te zijn tot het geven van de opdracht en draagt de volledige verantwoordelijkheid tegenover derden.
In geval van wijziging of uitzonderlijke invoering van maatregelen door de veiligheidsdiensten of politie, zal de opdrachtnemer niet aansprakelijk kunnen gesteld worden evenmin als voor de eventueel hieraan verbonden kosten.


ARTIKEL 7 - Auteursrechten en beeldmateriaal


Foto’s en video’s gemaakt door de opdrachtnemer kunnen ten allen tijden gepubliceerd worden op websites, blogs en social media en andere. Indien dit niet gewenst is door de opdrachtgever, moet de opdrachtnemer hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht worden voor de aanvang van de opdracht.
Het fotografisch en videografisch werk van de opdrachtnemer is onderhevig aan auteursrechten. De beeldmaterialen blijven eigendom van de opdrachtnemer. Bij volledige betaling van de opdracht krijgt de opdrachtgever het recht om de foto's te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de opdrachtgever de foto's gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.
De opdrachtgever is niet gerechtigd de goederen/diensten te gebruiken of publiceren voordat de factuur volledig is betaald.
Het aantal geleverde foto's varieert naar gelang de duur van de opdracht en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf vastgelegd worden. Het aantal foto's vermeld bij de tarieven is een schatting van het aantal foto's dat de opdrachtgever zal ontvangen na afloop van de opdracht.
Bijbestellingen kunnen enkel worden gemaakt via de website www.almondsandroses.be. De aankoop is bindend, bij aankoop verbindt de opdrachtgever zich tot de aankoop van aangeduide artikelen. De bestelling zal pas worden klaargemaakt na betaling van het volledige bedrag.
De foto's worden geleverd in .jpg formaat, en mogen niet verder bewerkt worden.
De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de opdrachtgever krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.
De opdrachtnemer zal de bestanden van de opdracht tot 6 maanden na de sessie bewaren. Vanaf 6 maanden na de sessie is de opdrachtnemer niet langer verantwoordelijk voor het archiveren van de bestanden.
Wanneer de sessie op het moment van de opdracht uitloopt gelden de extra kosten van €175/uur per persoon aanwezig tijdens de opdracht.
Huwelijksalbums worden opgemaakt en ontworpen door de opdrachtnemer, hetzij anders overeengekomen.


ARTIKEL 8 - PUBLICITEIT


De opdrachtnemer heeft het recht haar creaties van een identificatieteken te voorzien. Dit kenteken mag onder geen beding worden weggelaten of verborgen, tenzij na onderlinge schriftelijke overeenkomst. 
De opdrachtnemer heeft het recht haar diensten en/of naam bekend te maken door middel van reclame op de locatie tijdens de opdracht.
De opdrachtnemer heeft het recht om de naam van de opdrachtgever en/of diens bedrijf als referentie op te nemen voor commerciële doeleinden zonder voorafgaand akkoord, met beschrijvend en/of visueel beeldmateriaal, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk verbod van de opdrachtgever.
De opdrachtnemer heeft het recht om beschrijvend en/of visueel beeldmateriaal, gemaakt tijdens de opdracht, hetzij door zichzelf of door derden, te gebruiken voor commerciële - of promotie-doeleinden.


ARTIKEL 9 - MAALTIJDEN


Tijdens opdrachten die 6 uur of langer duren moet een verse veganistische maaltijd voorzien worden voor de opdrachtnemer. Wanneer de opdrachtgever geen maaltijd voorziet, begrijpt de opdrachtgever dat de opdrachtnemer de plaats van de opdracht zal verlaten om een maaltijd te halen en niet verantwoordelijk is voor de tijd die daardoor verloren is gegaan. De opdrachtgever begrijpt dat een fotoreportage zwaar werk is, en een deftige maaltijd voor de opdrachtnemer in het belang is van alle partijen.


ARTIKEL 10 - OVERMACHT


Bij het geheel of gedeeltelijk annuleren van de opdracht door de opdrachtgever ten gevolge van overmacht zal de opdrachtgever geen schadevergoeding worden verschuldigd. Het eindigen van de relatie van de opdrachtgever en diens partner geldt niet als zijnde overmacht. Wel gelden volgende gebeurtenissen:
Het overlijden van 1 van de huwelijkspartners.
Onverwachte ziekenhuisopname van 1 van de huwelijkspartners op de dag van de opdracht, tenzij deze het gevolg is van een vooraf door de huwelijkspartner gekende medische behandeling of ziekte.
Natuurrampen, oorlogssituaties, oproer
Bij het geheel of gedeeltelijk annuleren van de opdracht door de opdrachtnemer ten gevolge van overmacht zal de opdrachtnemer er alles aan doen om gepaste vervanging te zoeken. Reeds betaalde facturen worden als verworven beschouwd en zijn niet terugvorderbaar. De door de opdrachtnemer reeds gemaakte kosten betreft de opdracht en andere bewezen onkosten worden verder gefactureerd aan de opdrachtgever. Overmacht omvat volgende gebeurtenissen:
(Ernstige) ziekte, hospitalisatie van de opdrachtnemer of haar kinderen en partner
Overlijden van de opdrachtnemer, haar kinderen of partner of een familielid in eerste graad
Natuurrampen, oorlogssituaties, oproer
Wanneer de opdracht in het buitenland georganiseerd dient te worden in gebieden waar het risico op onvoorziene gebeurtenissen hoger ligt dan in België, dan is dit bijkomend risico ten laste van de opdrachtgever. 
De opdrachtnemer en/of een betrokken leverancier/partner van de opdrachtnemer heeft/hebben het recht om de opdracht eenzijdig te annuleren wanneer deze gevaar dreigt te veroorzaken voor haar medewerkers, haar materialen en/of aan derden, wanneer de weersomstandigheden het goede verloop van de opdracht kunnen verstoren of wanneer de opdracht om welke reden dan ook verboden of verhinderd wordt door bestuurlijke of gerechtelijke overheden.
Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de opdracht door de opdrachtnemer en/of een betrokken leverancier/partner van de opdrachtnemer door redenen van overmacht is de opdrachtnemer niet aansprakelijk en kan ook geen terugbetaling worden verkregen noch een schadevergoeding, tenzij anders overeengekomen. De opdrachtgever draagt in dit geval het risico en blijft gehouden tot betaling van de door de opdrachtnemer reeds gemaakte kosten voor ontwikkeling, concept, research en andere bewezen onkosten en van een schadevergoeding voor de door de opdrachtnemer gederfde winst.


ARTIKEL 11 - KLACHTEN


Klachten dienen schriftelijk en per aangetekend schrijven overgemaakt te worden aan de opdrachtnemer binnen de 7 dagen na factuurdatum. Bij verstrijken van deze termijn wordt de opdrachtgever geacht de verstrekte diensten aanvaard te hebben. Bij het ontvangen van een klacht zal de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever een zo geschikt mogelijke oplossing uitwerken indien deze voldoende gestaafd is met informatie en bewijzen. 


ARTIKEL 12 - RECHT


Het Belgisch recht is van toepassing op al onze offertes, facturen en eventueel andere documenten of overeenkomsten.
Voor alle geschillen in verband met deze huurovereenkomst is enkel de rechtbank te Gent bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 


Deze voorwaarden zijn geldig vanaf januari 2022 en vervangen alle voorgaande.